Saturday, November 26, 2011

Tommy Dorsey (Nov. 19, 1905 – Nov. 26, 1956)

No comments: