Friday, November 5, 2010

Vladimir Horowitz (Oct. 1, 1903 – Nov. 5, 1989)

No comments: